Author Archives: mpwaw-de

Erklärung unterzeichnen

Unterstützer bitte e-mail Adresse, Vor- u. Zunamen, Wohnort angeben und falls erwünscht Beruf/Tätigkeit und/oder Webseite. Um zu unterzeichnen, bitte das E-Mail Formular benutzen oder die Angaben direkt an email@hbuecker.net

Read More

Πολυπολικού κόσμου ενάντια στον πόλεμο

Πολυπολικού κόσμου ενάντια στον πόλεμο Επείγουσα Έκκληση για την Συνασπισμό για την Ειρήνη πολυπολικό Ο κόσμος μας βρίσκεται σε μια κρίσιμη και επικίνδυνη καμπή. Η καταστροφική πολιτική της μονομερούς στρατιωτικής επέμβασης και την παράνομη αλλαγή του καθεστώτος που προωθούνται και εφαρμόζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους συμμάχους της και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχει οδηγήσει […]

Read More

Multipolárním světě proti válce

Multipolárním světě proti válce Naléhavá výzva k multipolárním koalice pro mír Náš svět stojí v kritickém a nebezpečné situaci. Destruktivní politika jednostranné vojenské intervence a nezákonné změně režimu podporovaného a praktikuje ze strany Spojených států, jejich spojenců a médií vedla k možnosti vojenské konfrontace mezi hlavními světovými mocnostmi a nukleární-ozbrojené národů, které by mohly vyvolat […]

Read More

Dunia multipolar terhadap Perang

Dunia multipolar terhadap Perang Call segera bagi Gabungan Multipolar untuk Keamanan Dunia kita berdiri di persimpangan yang kritikal dan berbahaya. Dasar merosakkan campur tangan ketenteraan unilateral dan perubahan rejim haram digalakkan dan diamalkan oleh Amerika Syarikat, sekutu-sekutunya dan media telah membawa kepada kemungkinan konfrontasi ketenteraan antara kuasa besar dunia dan negara-negara bersenjata nuklear yang boleh […]

Read More

전쟁에 대한 다극 세계

– 우리는 ‚다극적 연대체‚를 긴급히 요구합니다. 우리 세계는 위태롭고 중대한 시점에 서 있습니다. 일방적이고 파괴적인 군사개입 정책과 불법적 정권교체가 미국에 의해 연습 및 추진되고 있으며, 그 동맹국들과 미디어는 주요 강대국과 핵무장 국가들 사이에서 새로운 세계대전의 도화선이 될 수 있는 군사대립의 가능성을 부추겨왔습니다. 이 인류에 대한 심각한 위협에 대응해야 할 시간이 왔습니다. 국민의 주권은 존중되어야 합니다. […]

Read More

Monde multipolaire contre la guerre

Monde multipolaire contre la guerre Appel urgent à une coalition multipolaire pour la paix Notre monde se trouve à un moment critique et dangereux. La politique destructrice de l’intervention militaire unilatérale et le changement de régime illégal promu et pratiqué par les Etats-Unis, ses alliés et les médias a conduit à la possibilité d’une confrontation […]

Read More

עולם רב-קוטבי נגד המלחמה

    עולם רב-קוטבי נגד המלחמה קריאה דחופה לקואליציה רב-קוטבי לשלום העולם שלנו עומד בצומת קריטית ומסוכנת. המדיניות ההרסנית של התערבות חד-צדדית צבאית ושינוי משטר בלתי חוקי קידם והתאמן על ידי ארצות הברית, בעלות הבריתה והתקשורת הובילה לאפשרות של עימות צבאי בין מעצמות גדולות בעולם ומדינות חמושות בנשק גרעינית שיכול לעורר מלחמת העולם חדשה. הגיע […]

Read More

戦争を阻止する多極的世界を

緊急アピール・平和へ向けて多極連合をつくろう   世界は今、とてもクリティカルで危険な岐路に立たされています。一方 的な軍事的介入、法に反した政権交代といった破壊的な政治を米国とそ の同盟国、さらにマスコミが束になって実践し促進しており、これが世 界の列強国間の軍事的軋轢の可能性を招いて、新世界大戦を引き起こす かもしれないまでになっています。 人類に対するこうした無視できない大きな脅威に、今こそ立ち向かって いかなければなりません。統治主権、民族自決権、不介入主義の原則尊 重を立て直し、国際法の遵守を最優先事項とすることが必要です。 ここに世界中のすべての国々、組織、運動、人々に対し、緊急に呼びか けます。今こそ世界規模の連合を築き上げ、多極的で平和外交における 共同作業、国際法を強化する協力関係を通じて、恐ろしい惨事を未然に 防ぎ、介入や一方的な侵略を断固として拒否していきましょう。 西洋諸国が世界の運命を一方的に命令するような一極体制を私たちは望 んでいるのでしょうか、それとも主権を持った国々が平和、協力、相互 尊重の環境の中で協力関係を築いていく多極的世界を望むのでしょうか ? 私たち、すなわち世界中の大多数の人間が後者を求めていることは明ら かです。 この呼びかけ文に署名し、この宣言を同志に拡散して、連帯しましょう ! 「戦争には断固としてNOを… そして多極的世界にはYES!」  

Read More

反对战争多极世界

反对战争多极世界 紧急呼吁建立一个多极联盟和平 我们的世界正处在一个关键的和危险的关头。单方面的军事干预和非法政权更替推动和实践由美国及其盟友和媒体的破坏性的政策导致了世界主要大国和核武器的国家,可能引发新的世界大战之间的军事对抗的可能性。 现在是时候了,以对抗这种严重威胁人类。尊重必须恢复主权,自决权和不干预和遵守国际法的原则必须是最重要的。 这是一个紧急呼吁所有国家,组织,世界各地的运动和个人联合起来形成的,旨在通过加强多极合作,和平的外交和国际法,以避免灾难的全球联盟,而断然拒绝干预和单方面侵略。 我们是否想要一个单极世界中,西方的战争决定世界的命运,还是一个多极化的世界里,主权国家实现和平,合作和相互尊重的环境中工作?很显然,我们的全球居多,选择了后者。 加入我们签约,赞助和/或广泛传播这一声明以及所有志同道合的努力。 “”不战……是一个多极的世界!’“(以下扩展版) —————— 扩大的视野 反对战争多极世界 紧急呼吁建立一个多极联盟和平 我们的世界正处在一个关键的和危险的关头。单方面的军事干预和非法政权更迭由美国及其盟国实行破坏性的政策导致了世界主要大国和拥有核武器的国家之间的军事对峙,可能引发新的世界大战的可能性 这是一个紧急呼吁所有国家,世界各地的组织和个人,联合起来形成的,旨在通过加强多极合作,和平的外交和国际法,以避免灾难的全球联盟,而断然拒绝干预和单方面侵略。 世界已经到了这一点,因为鲁莽的外交政策,严重侵犯人权和整个文化的肆意破坏。由于冷战的结束,美国新的侵略政策转变被供奉在PNAC(项目新美国世纪)发表于2000年9月题为“重建美国的抗辩:战略力量和资源对于新世纪“他们说明问题确定: “……如果一个美国人的和平是保持和扩大,它必须有无可争议的美军卓越安全的基础……” 根据“’反恐战争“,“大规模杀伤性武器的“或“人道主义’媒体幌子,美国(连同其盟友)现在通过北约组织的扩大执行该公开的帝国主义​​理论,多的开展战争控制的国外资源,并建立了几百个军事基地海外。它通过使用未经批准的军事力量或颜色革命推翻不合规headsofstate。它会污染整个区域具有致癌贫化铀弹药。它证明​​了使用酷刑,电子监控,杀手无人机,网络战,并回滚国内公民自由的 – 而揭露这些犯罪举报人受到威胁和犯罪行为。 即便经济战制裁,秃鹫资本主义的形式,IMFimposed紧缩,暗中谈判贸易协议一样TTIP和财务操纵发动反对它的敌人 – 甚至它的盟友迫使他们就范。 是目前世界更安全?这些是什么单方面行动的结果如何?增加民主,国家安全和西方干预经济福利的承诺,只留下失败的国家和灾难性后果的致命遗产。此外,这种单方面的政策现在是瞄准俄罗斯和中国,揭露人类对全球热核战争的危险。 在东亚,华盛顿一直认为中国的动态崛起对美国利益的战略威胁,并在军事回应搅拌和围堵中国,而inflamming与邻国的领土争端。与此同时,谈判秘密像TPP新自由主义的自由贸易协议正在实施,以抗衡中国的经济影响力,同时使企业保持剥削工人,环境保护缺阵,和整个国家无力回天。 与此同时,美国和北约正在支持一个腐败的政权在乌克兰纳粹的关系,他们投入力量,通过暴力政变。该政权的镇压政策引发了创造了超过一百万难民内战,促使克里米亚居民反对政变重新加入俄罗斯的全民公决。尽管90%以上的Crimeans赞成统一投票,西方列强和媒体指责俄罗斯的干扰,选择适用严峻的经济制裁,并站北约军事人员和武器,直接在俄罗斯的边界。西方甚至考虑欧洲重新部署核武器来’反俄罗斯的威胁’“。这是否使世界更加安全? 在叙利亚,美国/北约/海湾地区联军非法发动同时打击恐怖主义和政权更迭的双重运动,要求又当选headofstate下台。然而,这种以美国为首的联盟党支持极端主义的雇佣兵有密切联系,AlQaeda和ISIS人,他们复制“的温和反对派“’搞垮叙利亚政府。因此,尽管他们正式谴责恐怖主义,并承诺与它战斗,他们继续训练,基金,手臂,并支持很群体,他们说,他们是战斗。 更糟糕的是,,以美国为首的联军非法没有联合国授权,也没有叙利亚政府的许可经营与在同一个剧场的legallymandated叙利亚/俄罗斯/伊朗联盟的单独的议程,绝大多数是由叙利亚人民的支持的谁性命之忧。相反,打击恐怖主义联手,西是通过好战言辞,危险的挑衅和公然蔑视国际法inflamming危机。这是否使世界更加安全? 媒体在促进这些战争和破坏性政策的作用不能被夸大。无论是妖魔化的领导者,一个宗教,或整个国家, – 西方媒体选择呼应西方谈话要点来吓唬公众为支持战争,而不是事实的报告。出于政治动机的批评是用来诋毁和破坏俄罗斯和叙利亚“实际上“打击恐怖主义或法律捍卫自己的边界。可疑指控定期水平在俄罗斯及其总统没有任何证据,而西方媒体合法化,这些往往揭穿索赔 – 进一步扭曲了现实。因此,俄罗斯经常被描绘成等于ISIS的威胁! 但是,绝不能忘记谁妖魔化​​萨达姆和卡扎菲,究竟是谁创造了​​席卷阿富汗,伊拉克,尼日利亚,利比亚,也门,叙利亚,乌克兰的混乱,谁继续威胁着其他国家 – 包括俄罗斯,中国和伊朗。针对不断升级的生态危机,极端贫困和增加社会和宗教紧张的背景下,这一极其危险的外交政策,奉行西方国家及其媒体创造了更多的恐怖分子,更多的受害者,更多的难民,更多的贫困和更不稳定 – 把世界永远接近灾难的边缘。 现在是时候了,以对抗这种严重威胁人类。尊重必须恢复主权,自决和不干预和遵守国际法原则必须是最重要的。虽然大多数国家尊重这一点,俄罗斯和中国是支持多极化的概念,并作为一个全球性的抗衡西方霸权的世界大国。无论国内,他们可能有问题,他们的合作方式被大多数国家的支持下,由全球性联盟,如不结盟运动,77国集团和上合组织(上海合作组织),以及由拉丁美洲联盟(UNASUR,ALBA和CELAC )。 此外,这些多极化国家所提供的替代Westerncontrolled机构及其新殖民主义的做法。他们的多边机构和开发项目,如金砖四国(巴西,俄罗斯,印度,中国,南非),该AIIB,和大量的’新丝绸之路’欧亚开发项目都植根于不干预和相互尊重。与之形成鲜明对比西方的贸易协议,与这些国家的多极化双边合作正日益产生双赢的结果对许多发达国家和发展中国家在非洲,拉丁美洲,亚洲和欧洲。总体而言,世界上大多数国家的支持多极化方法基于联合国宪章和世界人权宣言,这就是为什么西方国家要破坏它的原理全球事务 – 这是其全球霸权地位构成威胁。 因此,所有这些谁寻求和平 – 无论是来自不同政治,经济,社会和文化领域必须站在一起,支持多极化的一种声音的国家,组织,运动或个人。这声音必须通过支持真实,多极化和独立媒体的消息被放大,在西方媒体的旋转。这声音可以通过大型会议组织与行动,政治立场和平台的联盟。 这种多极联军应该动员起来,可以迫使西方引入通过切换自己的政治和经济支持,这有追求(或欲望追求)的合作和外交平衡政策的国家放弃他们的破坏性政策的力量。即使是作为个人,我们可以联系政府部门和媒体EN-集体,改变我们的投票和消费习惯,以支持多极化的支持者,或找到创造性的方式使用传播艺术,音乐,电影或文学的字施加压力。不仅仅是呼吁团结,这必须是积极的变化政治和草根力量。 自2015年9月UNGeneral大会以及随后发生的事件,两种不同形式的外交一直在显示给大家看,一个选择呈现世界::我们是否想要一个单极世界中,西方的战争决定世界的命运,或一个多极的世界里,主权国家一道在和平,合作和相互尊重的环境?很显然,在全球大多数选择了后者。 因此,我们,全球多数通过外交途径和平站在一起,声援,宣称: 我们尊重所有国家的主权和他们的自决权利。我们认为,任何国家的未来必须由该国公民独自一人,不受任何外来威胁和干涉,而多国冲突的决定应通过政治进程和外交谈判加以解决。 我们支持这项工作合作,多边应对全球事务的所有国家。单方面军事干预的反作用和危险的政策是违反国际法的,而且必须受到普遍谴责。 我们支持各国和工作坚决制止恐怖主义的多国联盟。国家直接或间接参与了训练,武装,资助和支持terroristlinked极端组织这样做是违反国际法的,必须予以谴责,并追究其责任。 我们谴责Westernoriented新闻媒体的妖魔化的领导人或整个民族和宗教,公然歪曲事实,并有意识地呈现事件的偏颇,片面的观点。我们赞赏并坚决支持全球媒体是公平和平衡的,而客观报道世界事件。 我们承诺参与或支持非暴力努力,促进世界和平与宽容为所有人民和所有信仰。请登录,和/或广为散发该声明和所有志同道合的努力。 “”不战……是一个多极的世界!“ “”不以单边战争……是一个多极的世界!“

Read More